دریچه بازدید پلی پروپیلن فاضلاب شهری

DN قطر اسمیCLASS
125mm A