انشعاب گیر رزوه ای

DN قطر اسمیSN مقاومت حلقویS سریضخامت (Min-Max)
110mm SN8S143.5mm
110mm SN4S163.1mm
125mm SN8S143.9mm
125mm SN4S163.6mm
160mm SN8S145mm
160mm SN4S164.5mm